Pubications

1.

Zhu Cao ,Hongyi Zhou ,Xiao Yuan, Xiongfeng Ma. Source-Independent Quantum Random Number Generation. Physical Review X, 2016, 6(1):011020-1-011020-11.