No. Host/Conference Participating Students Date
526 Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems Mu Qiao, Mark Um 2019-02-21-2019-02-23
525 AAAI 2019 Ling Pan,Qingpeng Cai 2019-01-26-2019-02-02
524 MSRA Shun Zheng 2019-01-09-2019-09-01
523 SODA 2019 Tianyi Zhang 2019-01-05-2019-01-10
522 Google China Qingpeng Cai 2019-01-01-2019-01-27
521 MSRA Liyi Zeng 2018-12-19-2019-06-30
520 Hong Kong University of Science and Technology Yue Jiang 2018-12-06-2018-12-09
519 NIPS 2018 Siwei Wang,Zhize Li, Guangxiang Zhu 2018-12-02-2018-12-09
518 The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao 2018-11-17-2018-11-23
517 APSIPA ASC 2018 Xingyu Gao 2018-11-11-2018-11-15
516 第十八届全国量子光学学术会议 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 2018-10-26-2018-10-29
515 SPIRE Zhize Li 2018-10-08-2018-10-12
514 Singapore-China Physics Fronier Symposium Yao Lu 2018-09-24-2018-09-27
513 University of Catania You Zhou 2018-09-16-2019-01-16
512 CPS Fall Meeting Wentao Chen, Mu Qiao 2018-09-13-2018-09-16
511 International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) Zhize Li 2018-09-11-2018-09-13
510 British Machine Vision Conference Jianbo Guo 2018-09-02-2018-09-07
509 The University of Tokyo Hongyi Zhou 2018-08-20-2018-12-20
508 ACM SIGCOMM 2018 Bangwen Deng 2018-08-09-2018-08-26
507 DMMOOC 2018 Zhengyang Song 2018-07-22-2018-07-25