No. Host/Conference Participating Students Date
508 ICAP 2018 Haiyu Liang, Yanbin Yang 2018-07-21-2018-07-28
507 IJCAI-2018 Weiran Shen 2018-07-17-2018-07-20
506 The University of Queensland Houyi Zhou, Xingjian Zhang 2018-07-14-2018-07-26
505 University of California, Berkeley Guosai Wang, Peilun Li 2018-07-14-2018-10-14
504 Khovd University Tian Tian 2018-07-13-2018-07-26
503 The University of Sydney Yihong Zhang 2018-07-13-2018-09-05
502 IJCAI-ECAI 18 Weiran Huang,Tianyi Hao,Kun Chen 2018-07-12-2018-07-20
501 Universität Stuttgart Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-12-2018-07-15
500 ICML 2018 Siwei Wang 2018-07-09-2018-07-16
499 AAMAS-2018 Weiran Shen,Qingpeng Cai,Yulong Zeng 2018-07-09-2018-07-20
498 Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-09-2018-07-12
497 ICALP 2018 Hao Fu,Yong Gu 2018-07-08-2018-07-14
496 SIGIR 2018 Guosai Wang 2018-07-07-2018-07-13
495 University of Waterloo Pei Zeng 2018-07-03-2018-08-16
494 ISMP 2018 Zhize Li 2018-07-01-2018-07-07
493 Stanford University Chenxing Li 2018-07-01-2018-08-24
492 ACM-MobiHoc 2018 Zhixuan Fang 2018-06-25-2018-06-30
491 Scandinavian Symposium and workshops on algorithm theory Tianyi Zhang 2018-06-17-2018-06-21
490 EC-2018 Song Zuo,Weiran Shen 2018-06-17-2018-06-23
489 CVPR 2018 Xiang Long 2018-06-17-2018-06-23