No. Host/Conference Participating Students Date
472 Harvard University Weiran Huang 2017-10-31-2018-02-28
471 Yale University, California Institute of Technology Xun Gao 2017-10-19-2017-11-03
470 University of Maryland Zhe Zhang 2017-10-12-2018-02-16
469 ECML-PKDD Yi Li 2017-09-18-2017-09-22
468 Quantum Optics IX Conference Liyuan Qiu, Haoxiang Yang 2017-09-16-2017-09-23
467 Quantum Optics IX Conference Tian Tian 2017-09-16-2017-09-23
466 Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space Tian Tian 2017-09-11-2017-09-14
465 Aarhus University Yuanxi Dai 2017-09-01-2018-01-31
464 Aarhus University Xinze Li 2017-09-01-2018-02-28
463 量子控制与量子信息会议 Pei Zeng 2017-08-28-2017-09-01
462 WI 2017 Yuhan Su, Zhengyang Song 2017-08-23-2017-08-26
461 CRYPTO Yuanxi Dai 2017-08-21-2017-08-25
460 量子密钥分发暑期学校 Pei Zeng 2017-08-21-2017-08-25
459 IJCAI 2017 Yue Yu 2017-08-19-2017-08-25
458 IJCAI 2017 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang 2017-08-19-2017-08-25
457 NACTI 2017 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu 2017-08-14-2017-08-18
456 COCOON 2017 Yiyao Jiang 2017-08-03-2017-08-05
455 Nanyang Technological University Linlin Wang 2017-08-01-2018-01-30
454 WADS 2017 Tianyi Zhang 2017-07-31-2017-08-02
453 ISMB 2017 Sai Zhang 2017-07-21-2017-07-26