No. Host/Conference Participating Students Date
436 APS March Meeting 2017 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu 2017-03-13-2017-03-17
435 University of Michigan Xun Gao 2017-03-10-2017-03-31
434 Columbia University Yipeng Kang 2017-02-06-2017-07-31
433 Google NYC Song Zuo 2017-02-06-2017-04-29
432 AAAI 2017 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan 2017-02-04-2017-02-09
431 Southern University of Science and Technology Xun Gao 2017-01-20-2017-01-26
430 SODA 2017 Lingxiao Huang 2017-01-16-2017-01-19
429 Stanford University Chuang Gan 2017-01-11-2017-04-30
428 California Institute of Technology Zhixuan Fang 2016-12-27-2016-12-28
427 Shenzhen, Hongkong, Zhuhai, Macao Xuegang Li 2016-12-15-2016-12-20
426 CDC 2016 Zhixuan Fang 2016-12-12-2016-12-14
425 ISAAC 2016 Lijie Chen 2016-12-11-2016-12-15
424 NIPS 2016 Zhiyuan Li 2016-12-05-2016-12-10
423 Stanford University Sai Zhang 2016-12-01-2017-02-28
422 HUAWEI,Shenzhen Yiran Li, Da Wei 2016-11-30-2016-12-06
421 Ant Financial Qingpeng Cai, Weiran Shen, Mengjing Chen 2016-11-24-2016-11-25
420 ACM Sensys+BuildSys 2016 Xiaoqi Chen 2016-11-16-2016-11-18
419 IEEE LCN 2016 Chenxing Li 2016-11-06-2016-11-10
418 Ant Financial Peilun Li 2016-11-06-2016-12-15
417 SIGSPATIAL 2016 Mengwen Xu, Tianyi Hao 2016-10-31-2016-11-04