No. Participating Students Host/Conference Date
8 Hongyu Liang ISAAC 2010, Korea 2010-12-15-2010-12-17
7 Lixin Shi ICDM 2010, Australia 2010-12-14-2010-12-17
6 Junchen Jiang IEEE GLOBECOM 2010, USA 2010-12-05-2010-12-12
5 Xiao Qi MobiCom 2010, USA 2010-09-20-2010-09-24
4 Hongyu Liang MFCS 2010, Czech Republic 2010-08-23-2010-08-27
3 Haisheng Tan WASA 2010,China 2010-08-15-2010-08-17
2 Nathaniel Hobbs, Bo Zheng HPC 2010, Italy 2010-06-21-2010-06-25
1 Hongyi Yao IEEE INFOCOM 2010, USA 2010-03-14-2010-03-19