No. Participating Students Host/Conference Date
25 Chuang Gan ICCV 2015-12-11-2015-12-18
24 Wei Cao NIPS 2015 2015-12-07-2015-12-12
23 Jun Wan ACSAC 2015 2015-12-07-2015-12-11
22 Yuezhou Lv DISC 2015 2015-10-05-2015-10-09
21 Wenyi Fang, Song Zuo ADT 2015 2015-09-26-2015-09-30
20 Um Mark AQIS 2015 2015-08-24-2015-08-30
19 Linlin Wang ACL-IJCNLP 2015 2015-07-26-2015-07-31
18 Zihe Wang, Suiqian Luo IJCAI 2015 2015-07-25-2015-07-31
17 Xian Wu ICML 2015 2015-07-06-2015-07-10
16 Yifei Jin, Lingxiao Huang ICALP 2015 2015-07-05-2015-07-11
15 Shuoming An, Dingshun Lv, Ye Wang, Weibin Wang, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Yao Lu DAMOP 2015 2015-06-08-2015-06-12
14 Chuang Gan CVPR 2015 2015-06-07-2015-06-12
13 Haoqiang Fan CVPR 2015 2015-06-06-2015-06-13
12 Xiaobin Zao QUPON 2015 2015-05-16-2015-05-23
11 Zhaoquan Gu, Xiao Lin INFOCOM 2015 2015-04-26-2015-05-01
10 Liwen Xu IPSN 2015 2015-04-12-2015-04-18
9 Huichao Gong RECOMB 2015 2015-04-12-2015-04-15
8 Yichao Zhou RECOMB 2015 2015-04-12-2015-04-15
7 Hezheng Yin ACM Learning@Scale 2015 2015-03-13-2015-03-16
6 Xiang Zhang QS 2015, Span 2015-02-22-2015-01-27