No. Participating Students Host/Conference Date
6 Yunan Luo RECOMB 2016 2016-04-17-2016-04-21
5 Dong Wang DASFAA 2016 2016-04-16-2016-04-19
4 Weiting Wang, Yuan Xu, Ke Liu, Jiaxiu Han, Ling Hu APS March Meeting 2016 2016-03-13-2016-03-19
3 Yuhan Su IBM InterConnect 2016 2016-02-21-2016-02-25
2 Chuang Gan, Yicheng Liu, Linlin Wang, Qian Yang, Sixue Liu AAAI 2016 2016-02-12-2016-02-17
1 Lingxiao Huang SODA 2016 2016-01-09-2016-01-13