No. Participating Students Host/Conference Date
33 Hongyi Huang ACM-CoNEXT 2017 2017-12-11-2017-12-16
32 Hongyi Huang ACM-CoNEXT 2017 2017-12-11-2017-12-16
31 Song Zuo, Chuang Gan NIPS 2017 2017-12-04-2017-12-11
30 Song Zuo NIPS 2017 2017-12-04-2017-12-11
29 Yi Li ECML-PKDD 2017-09-18-2017-09-22
28 Liyuan Qiu, Haoxiang Yang Quantum Optics IX Conference 2017-09-16-2017-09-23
27 Tian Tian Quantum Optics IX Conference 2017-09-16-2017-09-23
26 Tian Tian Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space 2017-09-11-2017-09-14
25 Pei Zeng 量子控制与量子信息会议 2017-08-28-2017-09-01
24 Yuhan Su, Zhengyang Song WI 2017 2017-08-23-2017-08-26
23 Yuanxi Dai CRYPTO 2017-08-21-2017-08-25
22 Pei Zeng 量子密钥分发暑期学校 2017-08-21-2017-08-25
21 Yue Yu IJCAI 2017 2017-08-19-2017-08-25
20 Yue Yu, Yong Cheng, Linlin Wang IJCAI 2017 2017-08-19-2017-08-25
19 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu NACTI 2017 2017-08-14-2017-08-18
18 Yiyao Jiang COCOON 2017 2017-08-03-2017-08-05
17 Tianyi Zhang WADS 2017 2017-07-31-2017-08-02
16 Sai Zhang ISMB 2017 2017-07-21-2017-07-26
15 Chuang Gan CVPR 2017 2017-07-21-2017-07-26
14 Yangchao Shen ICOLS 2017 2017-07-02-2017-07-08