Current Postdocs

...
Yuanyuan Huang
Quantuam Information

...
Yanqing Liu
Quantum Computing

...
Shuhao Wang
Deep Learning

...
Zhongxiao Wang
Deep Learning, Computer Vision

...
Peizhuo Wang
Machine learning, Bioinformatics

...
Yukai Wu
Quantum Computing

...
Qi-Bo Zeng
topological matter, theoretical condensed matter physics

...
Denghui Zhang
Trusted Computing, Financial Security

...
Xiaofan Zhang
Computer Science

...