Current

...
Yuanyuan Huang
Quantuam Information

...
Xiaolu Su
Trapped Ion Quantum Computation

...
Shuhao Wang
Deep Learning

...
Zhongxiao Wang
Deep Learning, Computer Vision

...
Peizhuo Wang
Machine learning, Bioinformatics

...
Weiting Wang
Superconducting Quantum Computation

...
Yukai Wu
Quantum Computing

...
Nian Wu
machine learning, DFT, MD

...
Qi-Bo Zeng
topological matter, theoretical condensed matter physics

...
Denghui Zhang
Trusted Computing, Financial Security

...
Xiaofan Zhang
Computer Science

...


...


...


...


...


...