Student Visit

No. Host/Conference Participating Students Date
168 University of Maryland,University of Colorado Liyuan Qiu 2019-11-16-2019-11-26
167 CPS Fall Meeting 2019 Pengfei Wang 2019-09-19-2019-09-22
166 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
165 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
164 Qion 2019 Wentao Chen 2019-09-01-2019-09-06
163 19th Asian Quantum Information Science Conference Mark Um 2019-08-19-2019-08-23
162 The North American Conference on Trapped Ions Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao 2019-07-22-2019-07-26
161 The University of Sydney Pei Zeng 2019-07-17-2019-09-11
160 Polska Akademia Nauk, PAN - Polish Academy of Sciences Peixin Shen 2019-07-15-2019-07-31
159 V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang 2019-07-15-2019-07-19
158 Fudan University Zidu Liu 2019-07-07-2019-07-22
157 Quantum Information Xingjian Zhang 2019-06-22-2019-07-14
156 Stockholm University Sheng Zhang 2019-06-10-2019-06-22
155 University of Maryland Peixin Shen 2019-06-01-2019-06-10
154 DAMOP 2019 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li 2019-05-27-2019-05-31
153 Spring Workshop: Deep learning and Quantum Programming Peixin Shen 2019-05-05-2019-05-10
152 Atomtronics Tian Tian 2019-05-04-2019-05-19
151 Harvard University Yihong Zhang 2019-04-02-2019-06-10
150 APS March Meeting 2019 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan 2019-03-03-2019-03-09
149 Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems Mu Qiao, Mark Um 2019-02-21-2019-02-23