Conferences

No. Host/Conference Participating Students Date
98 CPS Fall Meeting 2019 Pengfei Wang 2019-09-19-2019-09-22
97 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
96 The International Conference on Emerging Quantum Technology Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu 2019-09-15-2019-09-20
95 Qion 2019 Wentao Chen 2019-09-01-2019-09-06
94 19th Asian Quantum Information Science Conference Mark Um 2019-08-19-2019-08-23
93 The North American Conference on Trapped Ions Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao 2019-07-22-2019-07-26
92 V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang 2019-07-15-2019-07-19
91 Quantum Information Xingjian Zhang 2019-06-22-2019-07-14
90 DAMOP 2019 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li 2019-05-27-2019-05-31
89 Atomtronics Tian Tian 2019-05-04-2019-05-19
88 APS March Meeting 2019 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan 2019-03-03-2019-03-09
87 Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems Mu Qiao, Mark Um 2019-02-21-2019-02-23
86 The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao 2018-11-17-2018-11-23
85 第十八届全国量子光学学术会议 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 2018-10-26-2018-10-29
84 Singapore-China Physics Fronier Symposium Yao Lu 2018-09-24-2018-09-27
83 CPS Fall Meeting Wentao Chen, Mu Qiao 2018-09-13-2018-09-16
82 ICAP 2018 Haiyu Liang, Yanbin Yang 2018-07-21-2018-07-28
81 Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu 2018-07-09-2018-07-12
80 The 8th International Symposium on Cold Atom Physics Kuan Zhang 2018-06-10-2018-06-14
79 APS AMO divisional meeting DAMOP Mark Um, Kuan Zhang, Wei Chang, Pengfei Wang 2018-05-27-2018-06-02