Ph. D. Students Grade 2017

...
Quanxin Mei

quantum computing, trapped ions
...
Mu Qiao

Quantum Computation
...
Pei-Xin Shen

Quantum Information
...


...


...


...


...