Fall 2009


Time

Monday

Tuesday Wednesday

Thursday

Friday
08:00-09:35          
09:50-11:25

Operating System
(6A104)
Yongguang Zhang
TA:Naizheng Wang

Foundations of Programming
(6B108)
Prof. Yue Xuan Wang,
TA:
Aimin PanJing He, Hongyu Liang

 

 

Theoretical Computer Science(II)
(4301)
Prof. Xiaoming Sun:Youming Qiao, Chengu Wang

TA

 

11:30-12:15
           
13:30-15:05

Advanced Software Engineering
(6A105)
Xin ZouXiaohui Bei


TA:

 

     
15:20-16:55  

Introduction to Computer Science
(6B108)
Anke van Zuylen, Frans Schalekamp
TA:
Shiteng Chen, Hao Song

  
   

17:00

   

18:00