Spring 2009


Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35          
09:50-11:25  

Theoretical Computer Science

(6A207)

Prof.Xiaoming Sun

TA:YouMing Qiao,ChenGu Wang

 

Mathematics for Computer Science
(6A115)

Prof.Andrew Yao

Prof.Yuexuan Wang

TA:Hongyu Liang,Jinghe 

Distributed Computing

(6A103)

Wei Chen

TA:Xiaohui Bei 

 

11:30-12:15  
           
13:30-15:05

 

 

 

Advanced Algorithm

(6B205)

Elad Verbin

TA:shiteng Chen,Bangsheng Tang

 

Hot TopITCS in Computer Science

(6B201)

Prof.Yao

TA:Hongyi Yao

Advanced Theoretical Computer Science

(FIT 1-222)

Prof.Andrew Yao

TA:Changcun Ma 

15:20-16:55      

17:00

    TCS Problem-Solving Honors Class
(FIT 1-222)

18:00