Fall 2011

 

Fall 2011 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

 

Fundamental Ideas in Theoretical Computer Science

(6B204)

John Steinberger

TA: Guang Yang

Advanced Computer Graphics

(6A102)

Shimin Hu

TA: Xianying Li

     

 

 

09:50-11:25

Algorithm Design
(
6B113)
Jian Li
TA: Wen Yuan

Introduction to Computer Science

(6B113)

Andrew Chi-Chih Yao, Andrew Wan

TA: Zihe Wang, Liwen Xu

Foundations of Programming and Algorithm
(
6A103)

Amy Yuexuan Wang, Qiangsheng Hua
TA: Xiang Zhang, Tiancheng Lou

Quantum Information
(
6B113)
Luming Duan
TA: Chong Zu, Ke Liu

Machine Learning
(
6A102)
Liwei Wang
TA: Yuezhou Lv

 

 

11:30-12:15

 

 

 

 

 

 

13:30-15:05

 

Advanced Algorithm
(
6B211)
Periklis Papakonstantinou
TA: Guanyu Wang, Xiaohong Hao

     

exercise class
(FIT-1-222)
TA: Wen Yuan

Algorithm Design

 

15:20-16:55

       

 

 

17:00-19:00

         

 

 

19:00-21:00

 

Quantum Information
exercise class
(FIT-1-222)
TA: Chong Zu, Ke Liu

   

Foundations of Programming and Algorithm
exercise class
(FIT-1-222)
TA: Xiang Zhang, Tiancheng Lou

 

exercise class
(FIT-1-222)
TA: Zihe Wang, Liwen Xu

Introduction to Computer Science

 

 

Machine Learning
exercise class
(FIT-1-222)
TA: Yuezhou Lv

 

Fundamental Ideas in Theoretical Computer Science

exercise class
(FIT-1-222)
TA: Guang Yang