Achievement Award 2011

Achievement Award Winner: Bangsheng Tang

Contribution Award Winner: Bo Zheng, Chong Zu, Guanyu Wang

Recognition Award Winner: Guang Yang, Chenggang Wu, Chenye Wu, Xiaohong Hao