Spring 2012

 

Spring 2012 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

       

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)

Exercise Course

(XueTang 112)

TA: Jing He

 

 

09:50-11:25

Operating System
(
XueTang 113)
Yu Chen
TA:
Jinbiao Chen

Game Theory

(XueTang 112)

Frances Yao

TA: Tiancheng lou, Xiaohui Bei

Mathematics for Computer Science

(XueTang 112)

Andrew Chi-Chih Yao, Amy Yuexuan Wang

TA: Youming Qiao, Guang Yang

Fundamentals of Cryptography

(XueTang 102)

John Steinberger

TA: Hongyu Liang, Yuzhao Wu

Network Science 
(XueTang 102)

Thomas Moscibroda
TA:
Yuezhou Lv, Liwen Xu

 

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)
(XueTang 112)
Wei Chen
TA:
Jing He

 

 

11:30-12:15

   

 

 

 

 

 

13:30-15:05

   

Theory of Computation 

(XueTang 112)

Iddo Tzameret

TA: Xiaohong Hao

 

Hot Topics in Computer Science

(XueTang 112)

Amy Yuexuan Wang

TA: Chen Zhang

 

 

15:20-16:05

       

 

 

16:10-16:55

   

Theory of Computation

Exercise Course

(XueTang 112)

TA: Xiaohong Hao

   

 

 

19:00-21:00

 

   

Game Theory

Exercise Course

(XueTang 112)

TA: Tiancheng lou, Xiaohui Bei

Mathematics for Computer Science

Exercise Course

(XueTang 112)

TA: Youming Qiao, Guang Yang

Network Science

Exercise Course

(XueTang 113)

TA: Yuezhou Lv, Liwen Xu

 

Fundamentals of Cryptography

Exercise Course

(XueTang 112)

TA: Hongyu Liang, Yuzhao Wu