Fall 2013

 

Fall 2013 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

08:00-09:35

         

 

 

09:50-11:25

Quantum Information
(
XueTang 102)
Giulio Chiribella
TA:
Yuxiang Yang

Operating System
(
XueTang 112)
Yu Chen
TA:
Xiao Qi

Introduction to Computer Science

(XueTang 102)

Longbo Huang

TA: Chenggang Wu, Xian Wu

Foundations of Programming and Algorithm
(
XueTang 112)

Qiangsheng Hua
TA: Le Zhang, Hu Li

Machine Learning
(
XueTang 117)
Liwei Wang
TA: Yong Cheng

 Advanced Computer Graphics

(XueTang 112)

Shimin Hu

TA: Lin Gao

Operating System
(
XueTang 112)
Yu Chen
TA:
Xiao Qi

 

 

 

11:30-12:15

 

     

 

 

 

 

 

13:30-15:05

Algorithm Design
(
XueTang 117)
Periklis Papakonstantinou
TA:
Yicheng Liu

Software Engineering for SaaS and Cloud Computing

(XueTang 112)
Wei Xu
TA:
Yongzheng Jia

     

Speech Communication for Human and Machines

(XueTang 112)

13:30-16:30
P.C. Ching, Tan Lee, Helen Meng, William S.-Y. Wang, Jia Xu
TA: Bo Zheng, Zihe Wang

 

15:20-16:05

 

Speech Communication for Human and Machines

(XueTang 112)

15:00-18:00
P.C. Ching, Tan Lee, Helen Meng, William S.-Y. Wang, Jia Xu
TA: Bo Zheng, Zihe Wang

 

16:10-16:55

 

Software Engineering for SaaS and Cloud Computing

Exercise Course

(XueTang 112)

   

 

17:05-18:40