Spring 2018

Spring 2018 Courses for Undergraduate Students

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:00-09:35

Combinatorics

(XueTang 102)

Xiaoming Sun

TA: Hui Niu

General Physics(1)(in English)

(XueTang 102)

Xiongfeng Ma

TA: Yihong Zhang, You Zhou

09:50-10:35

Computational Biology

(XueTang 112)

Jianyang Zeng

TA: Tingzhong Tian

Game Theory

(XueTang 102)

Pingzhong Tang

TA: Weiran Shen, Xun Wang, Dingli Yu

Mathematics for Computer Science

(XueTang 117)

Andrew Chi-Chih Yao

TA: Chenxing Li, Rong Ma

Theory of Computation

(XueTang 117)

Ran Duan

TA: Xuan Wu

Operating System

(XueTang 112)

Wei Xu

TA: Liyi Zeng, Jiatai Huang

Distributed Computing(Fundamentals and Systems)

(XueTang 117)

Wei Chen

TA: Peilun Li

10:40-11:25

11:30-12:15

13:30-15:05

General Physics(1)(in English)

(XueTang 102)

Xiongfeng Ma

TA: Yihong Zhang, You Zhou

 Introduction to Computer Networks

(XueTang 113)

Longbo Huang

TA: Siwei Wang

Network Science 

 (XueTang 117)

Chenye Wu
TA: Xingyu Gao

Autonomous Driving

(XueTang 102)

Tiancheng Lou

TA: Shichuan Deng

15:20-16:05

16:10-16:55