Spring Semester 2018 Courses for Graduate Students

Spring Semester 2018 Courses for Graduate Students
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:00-09:35     
09:50-11:25
Advanced Theoretical Computer Science
Jian Li
6B108
TA: Chuheng Zhang
Advanced Quantum Information Theory
Kihwan Kim
6B105
TA: Pengfei Wang
   Topics in Large-Scale Data Analysis
Changle Lin
6B202
TA: Yuanying Cai
 
11:30-12:15  
 
13:30-15:05 Quantitative Financial Credit and Risk Models
Ling Huang & Jike Chong
6B312
TA: Lu Chen, Ruichuang Cao
Security Technologies in Cyberspace
Wenfei Wu
6B302
TA: Hongyi Huang
 
  
Selected Topics in Information Physics
Luyan Sun
6B304
TA: Xianghao Mu
   
15:20-16:55 Algorithm economics
Yang Yu
6B202
TA: Kui Wang
   
   
17:05-17:50