Fall Semester 2018 Courses for Graduate Students

Fall Semester 2018 Courses for Graduate Students
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:00-09:35     
09:50-11:25 Advanced Computational Economics
Pingzhong Tang
Tsinghua Xue Tang 107
TA: Yalun Xu 
Hot Topics in Computational Biology
Jianyang Zeng
6A104
TA: Peiyuan Feng
 Big Data Systems (A)
Wei Xu
6A203 
Advanced Quantum Statistical Mechanics
Mircea Trif
6B307
No TA
Quantum Electronics  and Advanced Atomic Physics
Kihwan Kim
6B112
11:30-12:15  
 
13:30-15:05 Advanced Quantum Statistical Mechanics
Mircea Trif
6B307
No TA
Stochastic Network Optimization Theory
Longbo Huang
Tsinghua Xue Tang 207
TA: Jiatai Huang
   
15:20-16:05    Design and Analysis of Algorithms
Ran Duan
6B108
16:10-16:55  
17:05-17:50    
19:20-21:45