Spring Semester 2020 Courses for Graduate Students

Spring Semester 2020 Courses for Graduate Students
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:00-09:35          
09:50-11:25 Advanced Theoretical Computer Science
Jian Li
TA: Tianping Zhang
Quantum Electronics and Advanced Atomic Physics
Kihwan Kim
TA: Chunyang Luan
Deep Reinforcement Learning
Chongjie Zhang
TA: Jianhao Wang, Tonghan Wang
  Topics on Quantitative Investment and Financial Optimization
Changle Lin
11:30-12:15  
 
13:30-15:05 Quantitative Financial Credit and Risk Models
Ling Huang & Jike Chong
TA: Chenxin Shi,Yong Xiang
Security Technologies in Cyberspace
Wenfei Wu
TA:Qingsong Liu, Ming Sun,  Chonlam Lao, Yixi Chen
Selected Topics in Information Physics
Luyan Sun
TA: Xinyu Liu
Advanced Topics in Artificial Intellignece Chipset Algorithm & Hardware Co-design
Kaisheng Ma
TA: Zhanhong Tan
   
15:20-16:05