Spring Semester 2021 Courses for Graduate Students

Spring Semester 2021 Courses for Graduate Students
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:00-09:35     
09:50-11:25 Advanced Theoretical Computer Science
Jian Li
4303
TA: Liang Zeng,Yitong Duan
Deep Reinforcement Learning
Chongjie Zhang
4304
TA: Jianhao Wang, Tonghan Wang,Jin Zhang 
Quantum Electronics  and Advanced Atomic Physics
Kihwan Kim
6B203
TA: Zhengyang Cai
Hot Topics in Computational Biology
Jianyang Zeng
FIT 1-202
TA: USMAN, KHALID, Enming Yuan
 Advanced Topics in Causal Inference
Yuhao Wang
4204
TA: Tong Zhang
Big Data Platform
Wei Xu
4403
TA: Liyi Zeng

Topics on Quantitative Investment and Financial Optimization
Changle Lin
4402

11:30-12:15    
 
13:30-15:05 Stochastic Network Optimization Theory
Longbo Huang
4401
TA: Yihan Du
Selected Topics in Information Physics
Luyan Sun
6A005
TA: Xinyu Liu
Advanced Topics in Artificial Intelligence Chipset Algorithm & Hardware Co-design
Kaisheng Ma
4302
TA: Linfeng Zhang
  Complex Network and Statistical Learning
Yihan Gao
4202
15:20-16:05      
16:10-16:55